Elsertifikat

  • Fjord Energi er kontoførar for produsentar, slik at produsent ikkje treng eigen konto i NECS
  • Fjord Energi og produsent utarbeider i fellesskap strategiar for sal av elsertifikat.
  • Fjord Energi sel elsertifikat i tråd med vald strategi, utbetalar oppgjer og sender kreditnota til produsent.
  • Fjord Energi rapporterer opptente elsertifikat til produsent pr månad, saman med ein oversikt over elsertifikat på konto og verdien av desse.
  • Produsent får tilgang til nettbasert innlogging der ein kan fylgje med i marknaden for elsertifikat. Her er i tillegg tilgang til marknadsrapportar for elsertifikat kvar veke og månad.

Andre grøne meirverdiar

  • Fjord Energi omset i tillegg opprinnelsesgarantiar/GoO på vegne av produsent.