Fjord Energi AS vart stifta 18.03.2008 og er i hovudsak eigd av småkraftverk i Sogn og Fjordane.  Fjord Energi forvaltar pt kraftproduksjonen og dei grøne meirverdiane på vegner av i overkant av 30 kraftverk, som til saman har ein årsproduksjon på ca 350 GWh. Hovudtynga av produsentane ligg i prisområde NO3, men vi har og produsentar i NO2 og NO5.

Selskapet er lokalisert på Sandane i Sogn og Fjordane og har tre tilsette. Monica Heggheim er dagleg leiar i selskapet.

Forretningsidè:

Vår lange erfaring og forståing av kraftmarknaden sikrar kundane over tid best mogeleg lønnsemd til lavast mogeleg risiko